Sales Voorwaarden

CI. JURIDISCHE INFORMATIE

Ets RAOUL HENRI
BCE 0539.179.547
BTW BE 539.179.547
www.raoulhenri.com
info@raoulhenri.com

6, avenue van de woestijne
1780 Wemmel - België

Klantenservice: T + 32 460 242501
Logistieke service: T + 32 460 242501
Boekhoudservice: T + 32 460 242501

Klantenservice openingsdagen en -uren: van maandag tot vrijdag van 9h tot 17h.

Getoonde prijzen zijn inclusief alle belastingen maar exclusief verzendkosten (v ° artikelen van de Algemene Verkoopvoorwaarden).

De verkoop van wijn is verboden voor mensen onder de 16-jaren en de verkoop van alcohol aan mensen onder 18-jaren, de koper gaat ermee akkoord dat het plaatsen van zijn bestelling de aanbevolen leeftijd is.

II. PRIVACY POLICY

In de relatie met haar klanten voldoet het bedrijf aan de bepalingen van de 8 December 1992-wet betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De toegang van de Klant tot zijn persoonlijke account wordt beschermd door een vertrouwelijke code die hij kiest bij het aanmaken van zijn account www.raoulhenri.com.

III. ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Definities en reikwijdte

1.1-definities

De klant: de natuurlijke of rechtspersoon die een bestelling plaatst bij het bedrijf, ongeacht of deze via de verkoopwebsite is.

De Consument: de natuurlijke persoon van de Klant die goederen van het Bedrijf bestelt voor uitsluitend niet-professionele doeleinden.

Het bedrijf: RAOUL HENRI

De Website: de internetpagina's voorgesteld door het Bedrijf, als www.raoulhenri.com

De verkoopwebsite: de website die winkelen op afstand mogelijk maakt.

1.2 bereik

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke relatie tussen het Bedrijf en een Klant, ongeacht of deze relatie via de Website heeft plaatsgevonden.

Het feit dat de klant de website bezoekt en gebruikt of het feit dat de klant een bestelling bij de onderneming kan plaatsen, ongeacht of deze via de website is, impliceert de onvoorwaardelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van de huidige algemene verkoopvoorwaarden in hun geheel.

Het staat het Bedrijf vrij om zijn algemene voorwaarden op elk moment aan te passen of te wijzigen, op voorwaarde dat elke bestelling blijft vallen onder de algemene voorwaarden die gelden op de datum waarop deze werd geplaatst.

2. Vorming van het contract

2.1-aanbieding Beperkingen

De goederen gepresenteerd op de website of in de catalogi zijn onderhevig aan tijdelijke scheuren of permanente uitputting van de voorraad.

Bepaalde beperkingen kunnen ook bestaan ​​met betrekking tot het aantal flessen dat kan worden besteld en geleverd aan de klant, bijvoorbeeld in het kader van promoties.

Als een geplaatste en geaccepteerde bestelling niet volledig of gedeeltelijk kan worden uitgevoerd om een ​​van de bovengenoemde redenen, wordt de klant op korte termijn door de onderneming op de hoogte gesteld, die zo nodig een tegoedbon zal opstellen tot het bedrag van de bestelling niet uitgevoerd en zal het bedrag aan de klant terugbetalen voor het saldo van alle accounts daartussen.

2.2 Reserveringen betreffende de beschikbare informatie

Het bedrijf zal alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de informatie die beschikbaar is in de catalogi en op haar website volledig en nauwkeurig is, met name wat betreft de beschrijving, kenmerken en prijzen van de producten.

Bepaalde fouten kunnen echter onvrijwillig worden begaan bij het bijwerken van de catalogi en de website, bijvoorbeeld een fout met betrekking tot de prijs, de naam of de afbeelding die deze vertegenwoordigt.

In het geval van een fout worden de mogelijke bestelling en de acceptatie ervan beschouwd als niet-wegen zonder mogelijkheid voor de Klant om zijn prestatie of enige schadevergoeding te claimen.

Foto's en andere illustraties die worden gebruikt om de producten te presenteren hebben geen contractuele waarde.

2.3-promoties

Promoties kunnen in vele vormen voorkomen, zoals een bedrag of percentage korting, een gezamenlijk aanbod of een gratis aanbod.

De Klant die promotionele producten bestelt, kan voor deze bestelling niet profiteren van andere voordelige voorwaarden zoals de aftrek van een of meer kortingsbonnen, het voordeel van een andere promotie of een korting die hem zou worden toegekend. permanent of punctueel.

Promoties die op de Website worden vermeld, zijn alleen geldig voor bestellingen die via deze site worden geplaatst en geaccepteerd.

Een promotie is alleen geldig voor de aankoop van een gebruikelijke hoeveelheid artikelen voor normaal persoonlijk gebruik door de Klant.

Als er geen geldigheidsperiode wordt vermeld voor de promotie, eindigt deze na twee weken.

2.4-coupons

Vouchers kunnen niet worden gebruikt in verband met de verwerving van promotionele producten en kunnen niet worden toegevoegd aan een permanente of tijdelijke korting die aan een klant wordt verleend.

Tenzij anders vermeld, kunnen coupons nooit worden gecumuleerd en de basisregel is dat er slechts één kortingsbon per product kan worden gebruikt.

Meer in het algemeen moeten de kortingsvouchers en de daarin opgenomen aanduidingen altijd op een redelijke manier worden geïnterpreteerd en mogen ze bijvoorbeeld nooit aanleiding geven tot het verkrijgen van gratis producten, tenzij de voucher uitdrukkelijk wordt vermeld ( tekst om aan te passen volgens een nieuw interview met Gilles).

2.5 Orders en bevestiging van bestelling

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om elke bestelling (of de uitvoering) die niet conform is, te weigeren als gevolg van een fout, een fout of een fout van een klant die notoir insolvent is of met wie het in geschil is.

Wanneer de Klant een bestelling plaatst via de Website, bevestigt het Bedrijf de ontvangst zonder onnodige vertraging en elektronisch, met dien verstande dat het ontvangstbewijs een samenvatting van de bestelling bevat.

2.6 Bepalingen specifiek voor het bestellen van vroege wijnen

Het aankoopproces van de primeur-wijnen verloopt in twee fasen: in een eerste fase deelt de klant de hoeveelheid primeurwijnen die hij wenst te kopen aan, waarna de onderneming de beschikbaarheid van de gewenste hoeveelheid verifieert; in een tweede fase, als de hoeveelheid van het gewenste wijnjaar volledig of gedeeltelijk in voorraad is, ontvangt de klant van het bedrijf een ander document waarin de gewenste hoeveelheid en de betalingsvoorwaarden worden vermeld.

Aangezien de voorraad Primeur-wijnen beperkt is, behoudt het bedrijf zich het recht voor om het aantal verkochte eenheden te beperken door middel van verwijzing.

Het koopcontract wordt pas gesloten na ontvangst van de volledige betaling.

Alle betalingen zullen dwingende vermeldingen in de bestelling retourneren.

Door betaling gaat de klant onvoorwaardelijk akkoord met de verkoopvoorwaarden en de beschikbare hoeveelheden.

Zelfs als de klant een consument is, heeft hij niet het recht om geheel of gedeeltelijk af te zien van zijn bestelling.

De betaling dient te geschieden door middel van overschrijving, zodat het Bedrijf uiterlijk binnen 8 werkdagen volgend op de dag van verzending van de bestelling wordt gecrediteerd.

Als het Bedrijf niet wordt gecrediteerd vóór het verstrijken van een periode van 8-dagen die begint op de datum van verzending van een herinnering aan de klant, wordt de bestelling automatisch en zonder vergoeding opgelost.

Levertijden zijn indicatief aangezien de levering van de primeurwijnen vooral afhangt van de datum waarop ze door de producenten worden vrijgegeven.

Ze variëren in het algemeen tussen 18 en 24 maanden na de bestelling, deze periode kan uitzonderlijk worden overschreden.

De eerste wijnen die in de bestelling worden vermeld, worden meteen geleverd, wat betekent dat de levering alleen plaatsvindt wanneer alle wijnen van een bestelling beschikbaar zijn.

2.7 Catalogus - prijzen

Onze catalogi en prijzen zijn alleen geldig onder voorbehoud van beschikbaarheid op voorraad.

De vermelde prijzen kunnen worden verhoogd, met name op basis van eventuele aanpassingen van het btw-tarief, accijnzen, douanerechten en andere belastingen die van toepassing zijn op onze producten op de datum van uitgifte van de factuur.

Er mag geen prijswijziging worden toegepast op de consumenten als bedoeld in artikel I 1 2 ° van de Economic Law Code van 28 February 2013 tenzij dit afhankelijk is van factoren waarop de onderneming geen invloed heeft.

3. levering

3.1 Algemeen

De producten worden in één keer en op dezelfde plaats geleverd in de originele verpakkingseenheid, karton of hout.

Het bedrijf behoudt zich echter het recht voor om de levering van een bestelling te verdelen over opeenvolgende leveringen op dezelfde plaats.

Levertijden worden als indicatie gegeven.

Geen enkele vertraging in de levering kan resulteren in de annulering van de bestelling of de betaling van schadevergoeding, behalve wanneer uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat de leveringstermijn noodzakelijk is.

Risico-overdracht vindt plaats op het hoofdkantoor van de onderneming, waar de klant de goederen moet verwijderen.

Daarom zijn alle zendingen voor risico van de klant, zelfs in het geval van gratis verzending.

De geadresseerde moet de vrachtbrief of de pakbon zorgvuldig lezen en de inhoud van elk pakket controleren bij aankomst voordat het in bezit wordt genomen

In geval van vermissing of beschadiging, is het derhalve verplicht om uiterlijk bij ontvangst van de goederen beroep in te stellen tegen de vervoerder door middel van een schriftelijke vermelding die is aangebracht op de vrachtbrief of de afleveringsbon medeondertekend door de agent van de vervoerder.

Alle claims die kunnen worden ingediend door de klant die verantwoordelijk is voor het bedrijf, zijn alleen geldig als ze per aangetekende brief binnen acht dagen na ontvangst van de goederen zijn verzonden.

3.2 vers

De vermelde prijzen, met name in de catalogi en op de Website, omvatten alle Belgische belastingen inbegrepen, maar exclusief verzendkosten en verzendkosten.

Deze kosten worden bepaald rekening houdend met het totale bedrag van de aankoop, evenals de exacte locatie en leveringsvoorwaarden.

3.3 Overmacht

Omstandigheden zoals staking, explosie, brand, vorst, overstroming, het ontbreken van vervoer, het openbaar gezag instructies, revolutie, oorlog, mobilisatie, staat van beleg, blokkeren, slechte oogst, verschillende aandoeningen, gebrek aan personeel, niet-naleving van levering door de leveranciers, levering gebrekkig door de laatste, gebreken in de verpakking, ongeacht of dergelijke omstandigheden zich voordoen binnen de Vennootschap, worden beschouwd als gevallen van overmacht wanneer zij tot gevolg hebben dat de aflevering of maakt het moeilijker of onmogelijk.

Dergelijke omstandigheden geven het Bedrijf het recht om de beëindiging van het contract eenzijdig te verklaren wegens overmacht, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

De Vennootschap zal niet de onvoorspelbaarheid, de onweerstaanbaarheid van de ingeroepen omstandigheid of de onmogelijkheid van uitvoering van het contract vaststellen.

4. Paiement

(A)

Elke factuur die door de Vennootschap wordt uitgegeven, is betaalbaar op de vervaldag die daarin wordt vermeld en op het adres van het hoofdkantoor.

Elk bedrag dat niet op de eindvervaldag wordt betaald, draagt ​​automatisch een belang van 12% per jaar en wordt automatisch verhoogd met een vaste vergoeding van 12% op zijn bedrag als conventionele schade, met een minimum van 100 €, dit alles onverminderd het recht van de onderneming om onmiddellijke betaling van verschuldigde bedragen te eisen.

In geval van niet-nakoming van haar verplichtingen, zal het bedrijf aansprakelijk zijn, maar alleen om de consument in artikel I 1 2 ° Economisch Recht Code februari 28 2013 genoemd, als schadevergoeding, een schadevergoeding van 12% op de afgesproken prijs met een minimum van 100 €.

(B)

Al onze leveringen blijven het exclusieve eigendom van het bedrijf tot de volledige betaling van de bijbehorende facturen.

(C)

In het kader van facturering met opschorting van accijnzen is de klant aansprakelijk voor Belgische accijnzen, in geval van niet-zuivering binnen vijf dagen na het elektronische administratieve document (e-AD) of in geval van niet-teruggave aan het bedrijf binnen de wettelijke termijnen van het 3-deel van de DAA, naar behoren ondertekend door de belastingdienst of het betrokken douanekantoor.

Als het nalaten van de klant om zijn verplichtingen na te komen, de verplichting voor het bedrijf inhoudt om accijns te betalen, zal de klant hem moeten vergoeden, vermeerderd met een rente van 12% per jaar, evenals een vaste vergoeding van 10% met betrekking tot conventionele schade.

(D)

In geval van niet-betaling van een factuur wijn onder de "Primeur" verkocht (beschikbaar tijdens het fokken wijnen 12 tot maanden na de verkoop 24), het bedrijf behoudt zich het recht voor om de verkoop opgelost overwegen ipso jure in de handen van de klant zonder voorafgaande rechterlijke beslissing, en een overeenkomstige creditnota en een debetnota uitgeven ter compensatie van de schade die voor het bedrijf voortvloeit uit dit besluit en vastgesteld tegen een vast tarief van 10% van het factuurbedrag. gecrediteerd.

Betalingen voor bestellingen via de verkoopwebsite worden gedaan per bank of creditcard via STRIPE, een bedrijf dat gespecialiseerd is in betalingsdiensten van vaste en mobiele apparaten.

5. Bepalingen die uitsluitend van toepassing zijn op consumenten

5.1 bereik

De bepalingen van dit 5-artikel zijn uitsluitend van toepassing in de relaties tussen het Bedrijf en de Consumentenklanten.

De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing in de relaties tussen het Bedrijf en de Consumentenklanten, behalve indien van deze titel wordt afgeweken.

5.2 Herroepingsrecht

Wanneer het contract tussen het Bedrijf en de Consument Cliënt een overeenkomst op afstand is in de zin van de bepalingen van boek VI van het Wetboek van Economisch Recht, heeft de Klant vanaf de datum van levering een periode van 14 dagen voor het bedrijf op de hoogte brengen van zijn beslissing om het contract op te zeggen zonder zijn beslissing te moeten motiveren en zonder een schadevergoeding te hoeven betalen.

De Consument zal het Bedrijf informeren over zijn beslissing tot intrekking door te schrijven (e-mail, fax, aangetekende brief) of door gebruik te maken van het standaard herroepingsformulier waarnaar wordt verwezen in Artikel 5.4.

De Consument zal de goederen aan de Maatschappij retourneren of retourneren uiterlijk binnen een periode van 14 dagen na de datum van mededeling aan de Maatschappij van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen.

Bij gebreke van het terugzenden van de goederen voor het verstrijken van die periode van 14 dagen, zal de uitoefening van zijn herroepingsrecht door de consument als nietig beschouwd, zodat de consument niet kan terugkeren van de goederen geleverd en zal worden gehouden om door te gaan naar de betaling van de bijbehorende factuur.

Alle directe kosten van de teruggave van producten in geval van uitoefening door de Consument van zijn herroepingsrecht, inclusief transport- en leveringskosten, zijn exclusief zijn verantwoordelijkheid.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de terugzending te weigeren van producten die zich niet meer in hun originele verpakkingseenheid bevinden of waarvan de originele verpakkingseenheid is geopend toen een dergelijke opening met name niet nodig was voor zover de kenmerken van de verkochte producten zijn aangegeven op de originele verpakkingseenheid.

5.3 Afwijkingen van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht kan door de consument niet worden uitgeoefend indien de bestelde producten volgens de specificaties werden vervaardigd of duidelijk persoonlijk waren (artikelen VI.53.3 ° van het Wetboek van economisch recht).

De wijnen en primeurs profiteren op de Europese markt van een uitzondering op het recht van terugtrekking van de Consumenten.

De consument heeft niet het recht om een ​​contract voor vroege wijnen in te trekken.

5.4 Standaardformulier voor de uitoefening van het herroepingsrecht

Consumenten die hun herroepingsrecht willen uitoefenen vóór het verstrijken van de hierboven aangegeven periode, kunnen gebruikmaken van het herroepingsformulier (cliquez ici).

5.5 Restitutie van de prijs bij geldige uitoefening van het herroepingsrecht

In geval van een geldige uitoefening van het herroepingsrecht, vergoedt het bedrijf de consument het bedrag van de desbetreffende factuur binnen 14 dagen volgend op de dag waarop het op de hoogte werd gesteld van het besluit tot intrekking.

De Vennootschap kan deze terugbetaling echter uitstellen tot het moment van herstel van de producten of totdat de consument het bewijs heeft geleverd dat de producten zijn verzonden, waarbij de datum van de eerste van deze feiten is gekozen.

Het bedrijf mag vanaf het terug te betalen bedrag de oorspronkelijk gefactureerde waarde in mindering brengen van de producten die niet zijn geretourneerd door de consument in hun originele verpakkingseenheid, die zij tot hun beschikking zullen houden in hun magazijnen gelegen op het adres van hun hoofdkantoor. .

5.6 overdracht van eigendom en risico

De overdracht van de eigendom van de producten en het risico van verlies of beschadiging van deze worden overgedragen aan de klant wanneer zelf of de door hem aangewezen derde partij daadwerkelijk in bezit neemt, tenzij de consument het initiatief heeft genomen om toe te vertrouwen - zelfs vervoer naar een door hem gemandateerde vervoerder.

5.7 Levertijd

Tenzij de Vennootschap en de consument anders en met uitzondering van wijnen en primeur zijn overeengekomen, het bedrijf levert de goederen door het fysieke bezit van de consument ten laatste 30 dagen na de sluiting van het contract.

In geval van inbreuk op de verplichting van de onderneming om de goederen op het met de Klant of in de bovengenoemde periode afgesproken tijd te leveren, zal de Klant het recht om de resolutie van de standaard contract te zien voor het bedrijf te hebben gedaan levering binnen een extra periode aangepast aan de omstandigheden.

6. Bepalingen die uitsluitend van toepassing zijn op niet-consumentenklanten

6.1 overdracht van eigendom en risico

De overdracht van risico gebeurt op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap waar de koper de goederen moet verwijderen. Daarom zijn alle zendingen voor risico en gevaar van de koper. De ontvanger wordt verzocht de inhoud van elk pakket bij aankomst te controleren voordat hij het in bezit neemt. In geval van vermissing of beschadiging is de ontvanger verplicht om zijn actie tegen de vervoerder in te stellen, voordat hij de goederen ontvangt.

7. DIVERSE

7.1 ondeugden

Bij ontvangst van de goederen moet de klant de afwezigheid van zichtbare gebreken en de overeenstemming met wat hij heeft gekocht (voorwerp van de overeenkomst) controleren. Als er een kennelijk gebrek of niet-conformiteit wordt geconstateerd, moet de klant dit onmiddellijk aan het bedrijf melden op straffe van verval van het recht. Dit doet geen afbreuk aan de krachtens de artikelen 1649 bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek op voorwaarde dat de klant is de consument, of de rechten toegekend aan de Klant onder de 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek aan de Klant verleende rechten dat de Klant geen Consument is, hoewel in het tweede geval er altijd van wordt verondersteld dat, totdat het tegendeel is bewezen, het Bedrijf niet op de hoogte was van het verborgen gebrek.

7.2 Toepasselijk recht en jurisdictie.

De Belgische wetgeving is van toepassing op alle contracten tussen het bedrijf en een cliënt.

Elk geschil tussen de onderneming en de klant valt onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

Alleen de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd in geval van een geschil tussen het bedrijf en de cliënt, behalve dwingende wettelijke bepalingen.

Echter, in geval van een geschil met een consument als bedoeld in artikel I 1 2 ° Economisch Recht Code februari 28 2013, de zaak zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter op grond van artikel 624 1 ° ° 2 of 4 gebracht ° van het Gerechtelijk Wetboek